www.icesr.com
IT运维工程师的摇篮

标签:test

总结与经验

删除目录软链接注意事项

阅读(2142)评论(0)

软硬链接的区别在这里就不在阐述了。说一下删除目录软链接需要特别注意的地方: 系统环境:Linux Test.com 3.10.0-327.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 19 22:10:57 UTC 2015 x86_...